Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaat de raad van Leudal voorstellen om medewerking te verlenen aan de instelling van een nieuwe Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het winkelgebied in Heythuysen. Dit voor de periode van 2023-2027.

Het bestuur van de Stichting BIZ Centrummanagement Leudal (CML) heeft een meerjarenplan BIZ 2023-2027 opgesteld en ingediend bij de gemeente. Het betreft feitelijk een verlenging van de huidige BIZ, die na vijf jaar (2018-2022) afloopt. De gemeente is bereid om een subsidie te verlenen voor de periode 2023-2027 voor het centrummanagement.

Positieve bijdrage

Wethouder Robert Martens, Economische Zaken: “We hebben gezien welke positieve bijdrage de BIZ heeft geleverd de afgelopen vijf jaar aan het ondernemersklimaat in het algemeen en het winkelcentrum van Heythuysen in het bijzonder. Daarnaast hebben we met het bestuur van de BIZ ook een goede gesprekspartner in het gebied. We stellen de raad dan ook voor om een nieuwe verordening vast te stellen, die het mogelijk maakt te komen tot invoering van een BIZ voor een nieuwe periode van vijf jaar.”

Over BIZ

De BIZ is er voor en door ondernemers. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Hier betalen alle ondernemers aan mee, waardoor er niet langer zogeheten ‘freeriders’ zijn. Dit zijn niet-leden van een bedrijvenvereniging die gratis meeliften op de voordelen van een BIZ. Het instrument dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte belastingheffing die door de gemeente op verzoek van de ondernemers kan worden ingesteld. Grondslag is de Wet op de Bedrijven Investeringszones. De rol van de gemeente is voornamelijk gelegen in het faciliteren van het proces om te komen tot de invoering van een BIZ.

In de raad

In het coalitieakkoord 2022-2026 heeft het college van B&W de wens uitgesproken om onder de noemer ‘Samen bouwen aan Leudal,’ ook de Bedrijven Investeringszones (BIZ) in de gemeente te bevorderen. Op 18 oktober wordt het voorstel in de raadscommissie Fysiek besproken en op 1 november staat het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering.

Bron: https://www.leudal.nl/gemeente-steunt-verzoek-ondernemers-heythuysen